Vstoupit do Databáze NON.CERTIFIX

Souhlas s Přístupovými podmínkami NON.CERTIFIX ©

Otevřít Přístupové podmínky v novém okně

Podmínky NON.CERTIFIX© vymezují rozsah využití bezplatné zákonné licence a podmínky přístupu k Databázi NON.CERTIFIX© v rámci této licence ve smyslu § 92 a souvisejících ustanovení Autorského zákona.

Organizace oprávněná k přístupu do Databáze NON.CERTIFIX může požádat Pořizovatele této databáze (spolek TXP Association) o její rozšíření o další subjekty a uzavřít za tímto účelem s Pořizovatelem zvláštní licenční smlouvu. Licenční poplatek podle této zvláštní licenční smlouvy se odvíjí od základní výše 40 EUR za rozkrytý subjekt ve struktuře*; k této výši mohou být připočteny další poplatky vyplývající ze zpoplatněného přístupu k veřejným rejstříků, kde jsou informace o podílech v právnických osobách a jejich vlastnících uchovávány, včetně případných dokladů o těchto informacích, přičemž Pořizovatel v zásadě doplňuje do databáze pouze ty subjekty ve struktuře, které jsou evidovány ve veřejnosti přístupných veřejných rejstřících, které informace a/nebo doklady o subjektech ve struktuře a jejich podílech registrují a jež jsou vedeny v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina, čeština, slovenština, holandština. Celková výše licenčního poplatku za časové období se určuje dohodou v uvedené zvláštní licenční smlouvě.

* Subjektem ve struktuře se rozumí korporátní subjekt nebo skutečný majitel, který je ovládající nebo neovládající s podílem nad 25 % a některé další subjekty v této struktuře uvedené v Podmínkách NON.CERTIFIX.

Co je v Databázi NON.CERTIFIX ?

Databáze NON.CERTIFIX obsahuje rozkryté vlastnické struktury firem, u kterých je na jejich rozkrytí veřejný zájem, např. protože jsou příjemci veřejných prostředků z fondů EU nebo z českého rozpočtu

Přesný obsah zobrazených informací v Databázi NON.CERTIFIX je uveden v sekci 3 Podmínek NON.CERTIFIX

K čemu je Databáze NON.CERTIFIX veřejné instituci užitečná?

Veřejným institucím může Databáze NON.CERTIFIX sloužit k identifikaci rizikovosti vlastnické struktury* rozkryté z veřejných zdrojů:

  • vysoké riziko: absence informací a dokladových dokumentů o subjektech a/nebo podílech ve struktuře
  • střední riziko: existence informací, avšak absence relevantních dokladových dokumentů o subjektech a podílech ve struktuře
  • nízké riziko: existence informací, avšak absence konstitutivních dokladových dokumentů o subjektech a podílech ve struktuře
  • zanedbatelné riziko: existence informací a konstitutivních dokladových dokumentů o subjektech a podílech ve struktuře; absence prohlášení subjektů o skutečnostech, jež se ve veřejných zdrojích (rejstřících) neregistrují, jako zastoupení, instrukce k výkonu hlasovacích práv, skryté ovládání atd.)

Vlastnickou strukturu každé právnické osoby rozkryté v Databázi NON.CERTIFIX lze zařadit pod některý z uvedených stupňů rizikovosti.

* Uvedená škála rizikovosti vychází ze směrnice EU proti praní peněz 2015/849/EU (Příručka pro rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů, Transparency International / OLAF, 2017, p. 17).

Proč NON.CERTIFIX?

Protože NON.CERTIFIX je databáze firem s necertifikovanými vlastnickými strukturami, jež byly rozkryty z veřejných zdrojů.Databázi CERTIFIX ©, tj. databázi firem s certifikovanými vlastnickými strukturami až po skutečné majitele, lze nalézt zde na CXID.EU.

Jak se lze na Databázi NON.CERTIFIX spolehnout?

Informace o rozkrytých vlastnických strukturách a skutečných majitelů v Databázi NON.CERTIFIX jsou čerpány z relevantních veřejně přístupných zdrojů, zejména veřejných rejstříků a dokladových dokumentů v nich obsažených.
Přesný rozsah spolehlivosti zobrazených informací v Databázi NON.CERTIFIX je uveden v sekci 4 Podmínek NON.CERTIFIX